Elektrociepłownia do celów technologicznych korzysta z wody powierzchniowej z Zalewu Zemborzyckiego.

Woda powierzchniowa służy do:

  • uzupełniania ubytków w sieci ciepłowniczej,
  • uzupełniania strat w obiegu wodno-parowym,
  • uzupełniania strat w obiegach chłodzących.

W roku 2017 pobór wody powierzchniowej wyniósł około 418 tys. m3.

W celu ograniczenia ilości pobieranej wody do celów technologicznych stosowane są obiegi zamknięte oraz zawracanie wód z poszczególnych etapów uzdatniania do dalszego wykorzystania.

Do celów socjalno-bytowych stosowana jest woda podziemna z zakładowego ujęcia, w skład którego wchodzą dwie studnie głębinowe. W roku 2017 pobór wody podziemnej wyniósł około 24,4 tys. m3.

Ścieki przemysłowe odprowadzane są do kanalizacji miejskiej na zasadzie umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. oraz pozwolenia wodnoprawnego, wydanego przez Marszałka Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Do kanalizacji deszczowej miasta odprowadzane są wody opadowe i roztopowe.

Na pobór wód powierzchniowych Elektrociepłownia posiada pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Na pobór wód podziemnych Elektrociepłownia posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Marszałka Województwa Lubelskiego w Lublinie