Rzeczpospolita Polska wprowadziła system wsparcia wysokosprawnej kogeneracji na lata 2007-2012 wypełniając wymogi Dyrektywy 2004/8/WE, transponowanej do polskiego prawa przez Ustawę – Prawo energetyczne oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie (…) energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji.

Zgodnie z powyższym energia elektryczna z układu gazowo-parowego z odzyskiem ciepła jest uznana za wytworzoną w procesie wysokosprawnej kogeneracji, jeżeli:

  • uzyskano oszczędność energii pierwotnej (PES) o co najmniej 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o określonych referencyjnych wartościach sprawności,
  • uzyskano średnioroczną sprawność przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną i ciepło użytkowe co najmniej 80%. W przypadku niższej średniorocznej sprawności przemiany, energia elektryczna wytworzona w procesie wysokosprawnej kogeneracji jest obliczana jako iloczyn współczynnika energii elektrycznej do ciepła i rocznej ilości wytworzonego ciepła użytkowego w kogeneracji.

Od dnia 1 lipca 2007 roku, rozpoczynającego funkcjonowanie systemu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji, do 31 grudnia 2012 r. 95% energii elektrycznej wytworzonej w Elektrociepłowni Lublin Wrotków otrzymało świadectwa pochodzenia (tzw. żółte certyfikaty), czyli zbywalne prawa majątkowe, stanowiące przedmiot obrotu na Towarowej Giełdzie Energii. Były one bardzo ważnym źródłem przychodu dla przedsiębiorstwa, którego produkcja realizowana była w oparciu o najczystsze, ale jednocześnie najdroższe paliwo kopalne tj. gaz ziemny wysokometanowy.

System wsparcia dla kogeneracji wygasł z końcem 2012 r. i ponownie został przywrócony na okres od 30.04.2014 r. do końca 2018 r.